Бухгалтерський облік ОСББ

Бухгалтерський облік ОСББ

Головною метою створення ОСББ є оптимізація витрат коштів на утримання будинку. І для того, щоб цей шлях управління був дійсно економічним, необхідно правильно організувати роботу об‘єднання. У випадках, коли співвласники додатково не наймають бухгалтера, особа, відповідальна за бухгалтерський облік ОСББ, повинна ознайомитися з відповідними положеннями та законодавчими нормативними актами. Серед особливостей, що визначають організацію бухобліку в ОСББ, можна виділити такі: ОСББ – це юридична особа, статус неприбуткової організації, і можна ще додати функцію управління (утримання) будинком.

Так, об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку — це в першу чергу юридична особа, яка зобов‘язана вести бухгалтерський облік згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. #996-ХІV і чинними П(С)БО. Його метою є надання співвласникам та контролюючим інстанціям вичерпної інформації про отримані кошти, джерела їх надходження, та витрачання за звітний період. Також бухгалтерія ОСББ включає дані про стан активів, капіталу і виконання зобов‘язань.

Для неприбуткових організацій, в т.ч. і для ОСББ, не передбачено жодних спеціальних Положень (стандартів) бухобліку, тому в ОСББ бухгалтерський облік ведеться по діючим П(С)БО. Але, в той же час, слід виконувати вимоги п.4 ст.133 Податкового Кодексу, де іде мова про неприбуткові організації. Тож, ОСББ повинне сформувати облікову політику, де будуть визначені всі особливості організації бухгалтерського обліку. Відповідним наказом про облікову політику, об’єднання встановлює облікові регістри (журнали обліку), у яких накопичується, групується та узагальнюється інформація про господарські операції з первинних документів. До таких журналів обліку відносяться: касова книга, книги обліку запасів, відомості  розрахунків з мешканцями будинку тощо. Також, не буде зайвим, у цьому ж наказі затвердити робочий план рахунків.

“Неприбутковість” об`єднання призводить до деяких особливостей ведення бухгалтерського обліку в ОСББ, а саме:

 • ведення рахунків класів 0 – 7 є обов`язковим;
 • для обліку витрат використовуються тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами».
 • ОСББ створюється не з комерційною метою, а для забезпечення власних потреб. Тому в ОСББ не виникає подій з реалізації (продажу) послуг та процесу виробництва – через це, не обов‘язково використовувати рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, в т.ч. застосовування рахунків 90 «Собівартість реалізації», 70 «Дохід від реалізації» і 23 «Виробництво»;
 • окрім того, згідно ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість», в роботі ОСББ не виникає операцій з надання послуг, які є об‘єктом оподаткування ПДВ. Але це не означає, що ПДВ не сплачується об’єднанням взагалі, про випадки сплати ПДВ поговоримо нижче;
 • від інших неприбуткових організацій ОСББ відрізняють наявність спільного майна та обов‘язок співвласників будинку приймати участь в його утриманні, але ведення його бухгалтерського обліку має спільні риси з підприємствами ЖКГ.

 

Рекомендації щодо використання плану рахунків у бухгалтерському обліку ОСББ

За посиланням можна знайти скорочений варіант плану рахунків для ведення бухобліку ОСББ, але зауважимо, що він є лише пропозицією, а не остаточним варіантом. Тому кожен бухгалтер ОСББ ладен спрощувати або розширювати використання тих чи інших рахунків на свій смак.

Тож ми пропонуємо вести облік так:

 • Капітал ОСББ обліковується на рахунках 42 та 44. Статутного капіталу в ОСББ немає як такового;
 • Необоротні активи – рахунки 10 “Основні засоби” та 12 “Нематеріальні активи”. Зауважимо, що будинок в ОСББ знаходиться не на балансі, а поза ним і відображається у аналітичному обліку;
 • Для обліку оборотних активів використовуються такі рахунки, по складовим:
  • 20 “Виробничі запаси” – залишки товарно-матеріальних цінностей на складі об’єднання, якщо такий є;
  • 22 “МШП” (малоцінні та швидкозношувані предмети) – тіж товарно-матеріальні цінності вартістю, але які не відображаються в бухгалтерському балансі, а одразу списуються на витрати;
  • 301 “Грошові кошти в касі”;
  • 311 “Кошти на рахунках у банках” – якщо рахунків декілька та/або у різних банках, то доцільно використовувати субрахунки для кожного банківського рахунку окремо;
  • 37 “Розрахунки з дебіторами” – тут обліковується уся дебіторська заборгованість: членів об’єднання (377.1), бюджету по субсидіям та пільгам (377.2 та 377.3 відповідно), підзвітних осіб (372), інших дебіторів (377.5). Для обліку заборгованості орендарів рекомендуємо виділити окремий субрахунок (379).
 • Для кредиторської заборгованості:
  • 63 (631) – заборгованість перед постачальниками;
  • 64 – перед бюджетом;
  • 65 – установам соцстраху;
  • 66 – перед персоналом по заробітній платі;
  • 685 – перед іншими кредиторами;
 • Внески співвласників у вигляді квартплати, відшкодування пільг та субсидій, інші цільові внески обліковуються на субрахунках рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”;
 • Обліковувати витрати ОСББ, як зазначалося, слід на рахунках класу 8, не застосовуючи рахунки класу 9:
  • 80 – витрати ТМЦ;
  • 81 – заробітна плата;
  • 82 – відрахування на соціальні заходи;
  • 83 – амортизація основних засобів;
  • 84 – інші витрати. Тут на субрахунках обліковуються: податки, оплата електроенергії, послуги санітарної очистки, банку тощо;
 • Інші доходи ОСББ обліковуються на субрахунках рахунку 71 “Інший операційних дохід”. Це може бути плата за оренду спільного майна або інші доходи (з них може сплачуватись ПДВ).

ПДВ в ОСББ

Як було сказано вище, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку може сплачувати ПДВ з надходжень від оренди чи інших доходів, які не є внесками від співвласників, перерахуваннями з бюджету чи іншими цільовими внесками. Але, тільки у разі перевищення встановленного законодавством рівня доходів від операцій, які є базою оподаткування ПДВ протягом останніх 12 місяців, ОСББ повинне зареєстуватися у якості платника ПДВ. На момент написання статті (зима 2018 року) граничний рівень таких доходів становить 1 млн. грн. Фактичну ж сплату податку об’єднання починає після реєстрації як платник ПДВ.

Групування доходів ОСББ з точки зору сплати ПДВ

 Вид доходів ОСББ  Коментар  Відношення до ПДВ
 Цільові внески в розмірі тарифу за утримання будинку:

– на оплату послуг сторонніх організацій;

– на обслуговування будинку;

 частина їх надходить з бюджету (субсидії, пільги);

– проходять транзитом через рахунок ОСББ;

– головним чином зарплата з нарахуваннями;

 ПДВ не залежить від джерела отримання коштів;

– податковий кредит і зобов’язання рівні;

– не є об’єктом оподаткування ПДВ;

 Цільові внески понад розмір плати за утримання будинку  збираються понад тариф і не містять ПДВ  не є об’єктом оподаткування
 Надходження в оплату комунальних послуг  проходять транзитом через рахунок ОСББ;

у більшості регіонів прямо надходять на рахунки відповідних підприємств;

 податковий кредит і зобов’язання рівні;

питання оподаткування не виникає;

 Цільові надходження з бюджету, від інших юридичних та фізичних осіб  не є об’єктом оподаткування
 Орендна плата  стають об’єктом оподаткування ПДВ після перевищення встановленої межі


До доходів ОСББ відносяться
:

 • внески співвласників у вигляді квартплати, на управління (утримання) будинком;
 • інші платежі та внески співвласників, затверджені загальними зборами;
 • надходження від оренди спільного майна та інших некомерційних операцій;
 • відшкодування пільг та субсидій;

 

Витратами ОСББ є:

 • закупка ТМЦ;
 • витрати на фонд оплати праці (заробітна платня найманого персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи);
 • амортизація, при чому сам житловий будинок не амортизується;
 • податки;
 • витрати на утримання спільного майна (електроенергія на освітлення місць загального користування та ліфтів, їх обслуговування, дератизація, дезинсекція тощо);
 • витрати на банківське та касове обслуговування;
 • комісія обчислювального центру (якщо такий є);
 • поточні ремонти;
 • інше.

Детальний опис з прикладами проводок по типовим для ОСББ операціям можна знайти тут: https://osbb365.com/ua/vidobrazhennya-u-buhobliku-dohodiv-ta-vytrat-osbb/

До основних документів бухгалтерії ОСББ відноситься кошторис, що визначає доходи і витрати організації. Його складають голова правління, бухгалтер ОСББ та члени правління на основі бухгалтерських даних, і затверджують на загальних зборах. Відповідно до вимог ст. 21 Закону про ОСББ, використання спільних коштів об’єднання можливе лише за затвердженим кошторисом. Раз на рік, ревізійна комісія, обрана на загальних зборах у визначеному Статутом порядку, перевіряє правильність ведення бухгалтерського обліку в ОСББ, та контролює дотримання кошторису.

Господарські операції документуються з використанням стандартних форм первинної документації. До них відносяться касові та банківські квитанції, документи обліку матеріалів, заробітної плати та інші. Розрахунки з населенням оформляються за допомогою квитанцї-повідомлення.

Основний документ податкової звітності ОСББ – це Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України 17.06.2016 #553. Згідно встановленим вимогам такий звіт подається за базовий звітний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

При наявності пільг з оподаткування ОСББ подає довідку про їх отримання у формі 1-ДФ та звіти про всі податки і збори, платниками яких вони є згідно із законодавством.

ОСББ — це об’єднання невелике за обсягом доходів і витрат, тому для його обліку варто обирати максимально спрощену методологію.

 

Бухгалтер ОСББ

Здебільшого співвласники будинку користуються послугами бухгалтера, який буде вести фінансову звітність. Ця особа найманим працівником та повинна отримувати заробітну плату, згідно з законодавством України. В будь-який момент мешканці будинку можуть запросити звітність за період, який їм необхідно. Для спрощення процесу спілкування та надання звітності використовується сервіс «ОСББ 365». Вся інформація щодо стану доходів та витрат об’єднання відображається та може бути переглянута кожним мешканцем, який має свій кабінет. Для цього лише необхідно зайти на офіційний сайт ОСББ, ввести особисті данні (ПІБ, адресу та електронну пошту), створити «кабінет мешканця» та слідкувати за використанням ваших коштів.

0 Коментарів

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*