Закон 3270-ІХ. Онлайн голосування та інші зміни. Що відомо?

Закон 3270-ІХ. Онлайн голосування та інші зміни. Що відомо?

Закон 3270-ІХ. Онлайн голосування та інші зміни. Що відомо?

Влітку 2023 було прийнято Закон України 3270-ІХ від 14.07.2023 (набуває чинності з 10 листопада 2023), який вносить ряд суттєвих змін в Закон України №2866 “Про ОСББ” та Закон України №417 “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку”. Зокрема, цей Закон, вже офіційно, дозволяє проведення голосування в “онлайні”, з використанням електронних підписів накладених на електронні документи. А також проведення зборів в режимі відеоконференції, чого раніше не згадувалось. Та ряд інших моментів. 

Для зручності усі зміни та нововведення ми виклали у вигляді зведеної таблиці, що подана нижче. І окремо зупинимось на процесі організації та проведення зборів, та голосувань в “онлайні”.

Зміни, що вносяться до Закону “Про ОСББ” слід розглядати в контексті змін до Закону №417, т.як там піднімаються питання щодо первинної документації на будинок, обрання управителя та інших, які важливі і в ОСББ. Особливо в будинках, які щойно побудовані.

Таблиця 1. Зміни, введені Законом 3270

Нові положення Було раніше Коментар
Закон України №2866 “Про ОСББ”
Абзац 4 статті 6

За технічної можливості може бути організовано участь в установчих зборах окремих співвласників (їх представників) (за їх бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. Голосування таких співвласників (їх представників), крім голосування за обрання голови зборів, здійснюється шляхом заповнення ними листків опитування.

Не було Дозволено проведення зборів в “онлайні”
Абзац 6 статті 6

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціатором установчих зборів не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення установчих зборів.

Абзац 4 статті 6

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів.

Термін зменшено з 14 до 10 днів
Повідомлення в письмовій формі надається кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилається рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника до ініціатора установчих зборів, отриманою не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення установчих зборів, повідомлення про проведення установчих зборів співвласників надсилається такому співвласнику на іншу поштову адресу або на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій, зазначених у такій заяві. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). Дозволені “альтернативні канали комунікації” співвласників з ініціатором зборів на підставі письмової заяви співвласника.

Яка також може бути в електронному вигляді

Абзац 7 статті 6

У повідомленні про проведення установчих зборів повинна міститися інформація про:

1) ініціатора установчих зборів;

2) дату, час та місце проведення установчих зборів;

3) порядок денний установчих зборів;

4) наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників в установчих зборах дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї.

Абзац 4 статті 6. Останнє речення

У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Додано інформацію про наявність/відсутність можливості участі “онлайн”
Абзац 10 статті 6

Установчі збори веде голова зборів. Рішення про обрання голови зборів приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у зборах дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Абзац 6 статті 6

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Відокремлено присутніх “офлайн” від пристуніх “онлайн”. Визначено принцип голосування за голову зборів (кожен присутній має один голос).

Це все веде до зміни форми протоколу.

Абзац 11 статті 6. Останні речення

Перший склад правління та голова правління обираються за рішенням установчих зборів. Зміна та відкликання членів і голови правління здійснюються у порядку, передбаченому статутом об’єднання.

Не було Зазначено первинне обрання правління на установчих зборах
Абзац 14 статті 6. Останні речення

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної часткової власності, належна кожному співвласнику площа квартири або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки у праві спільної часткової власності. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, для цілей цього Закону такі співвласники вважаються власниками рівних часток.

Не було Описано ситуацію, коли приміщенням володіють декілька співвласників. Описано принцип розподілу голосів між ними в залежності від права власності (спільна сумісна чи спільна часткова).

Спільна сумісна – без визначення часток належних кожному співвласнику.

Спілька сумісна – коли є чітко визначені частки кожного співвласника.

Абзац 16 статті 6. Останні речення

Письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення установчих зборів.

Абзац 10 статті 6. Останні речення

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів.

Термін письмового опитування збільшено до 45 днів
Абзац 17 статті 6

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

Кожний співвласник (його представник), який взяв участь у голосуванні під час проведення установчих зборів або письмового опитування, заповнює листок опитування та підписує його власноруч або шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, із зазначенням результату голосування (“за” або “проти”).

Голосування представником співвласника здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства.

Примушення співвласників (їх представників) до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи надання їм будь-якої винагороди при проведенні голосування під час установчих зборів або письмового опитування співвласників забороняється.

При підрахунку голосів враховуються голоси, подані співвласниками (їх представниками), у тому числі співвласниками (їх представниками), які взяли участь в установчих зборах дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, під час проведення установчих зборів та письмового опитування.

Кожний співвласник (його представник) може проголосувати з одного питання лише один раз.

Абзац 11 статті 6

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”)

Збережено відсилку на Закон України №417 “Про особливості здійснення права власності” в частині проведення письмового опитування.

Вводиться можливість підписання листка опитування через електронний підпис (вважай – електронне голосування).

Доповнено формулюваннями щодо недопущення примушення співвласника, щодо голосування тільки один раз тощо.

Повністю ідентичне формулюванням ЗУ №417 “Про особливості здійснення права власності”

Абзац 23 статті 6

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який повинен містити відомості про:

1) ініціатора установчих зборів;

2) дату, час, місце проведення установчих зборів (у тому числі інформацію про технічні засоби електронних комунікацій, з використанням яких співвласники брали участь в установчих зборах дистанційно в режимі відеоконференції);

3) загальну кількість співвласників багатоквартирного будинку;

4) загальну площу квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;

5) кожного співвласника (його представника), який взяв участь в установчих зборах, у тому числі дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, або письмовому опитуванні, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові співвласника та його представника (у разі представництва особи);

номер квартири або нежитлового приміщення;

загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

6) обраного голову установчих зборів;

7) порядок денний установчих зборів;

8) підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного установчих зборів.

Не було. Форма типового протоколу встановлювалась Наказом Мінрегіону Наведено опис протоколу зборів. 

Веде до зміни типового протоколу зборів затвердженого Наказом Мінрегіону, т.як є відмінності.

Зокрема необхідність зазначення інформації про проведення зборів в режимі відеоконференції, співвласників які приймали участь “онлайн”, голову зборів тощо.

Повністю ідентичне вимогам ЗУ №417 в поточній редакції

Абзац 24 статті 6

Листки опитування, створені у паперовій формі, пронумеровуються, прошнуровуються та зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою.

Не було. Подібне було присутнє в Законі України №417 Вводиться поняття відповідальної особи за зберігання паперових листків опитування та вимог щодо їх зберігання.

Повністю ідентичне формюлюванню ЗУ №417

Абзац 25 статті 6

Листки опитування, створені у формі електронних документів та підписані шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою на електронному носії інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на такому носії.

Не було.  Вводиться поняття відповідальної особи за зберігання електронних листків опитування та вимог до їх зберігання (доволі розмитих)

Повністю ідентичне формулюванню ЗУ №417 в поточній редакції

Абзац 27 статті 6

Повідомлення про прийняті установчими зборами рішення із зазначенням результатів голосування з кожного питання не пізніше 15 календарних днів з дня проведення установчих зборів або завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування (у разі його проведення), надаються ініціатором установчих зборів у письмовій формі кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилаються рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, або в іншому порядку, визначеному установчими зборами. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника повідомлення про прийняті установчими зборами рішення надсилаються йому на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій за контактними даними, зазначеними у заяві. У такому разі надання такому співвласнику або надсилання йому рекомендованим листом повідомлення про прийняті установчими зборами рішення не вимагається.

Не було

В Законі України №417 була вимога про повідомлення про прийняті рішення протягом 10 днів

Встановлено необхідність повідомлення співвласників про прийняті рішення. Термін надання такого повідомлення встановлено 15 днів. З можливістю використання “альтернативних каналів комунікації”.
Абзац 32 статті 6

Замовник будівництва, колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком або його обслуговування/утримання до створення об’єднання, протягом 30 календарних днів з дня направлення об’єднанням відповідного звернення забезпечує передачу такому об’єднанню:

одного комплекту проектної документації на будівництво та іншої технічної документації на багатоквартирний будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

інформації та документів щодо діючих гарантійних зобов’язань стосовно будівельних робіт, виконаних під час будівництва та експлуатації багатоквартирного будинку, включаючи термін дії гарантійних зобов’язань, відомості про виконавця робіт, обсяг гарантійних зобов’язань тощо.

Абзац 18 статті 6

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

Доповнено “замовником будівництва”.

Зменшено термін передачі з 3х місяців до 30 днів.

Доповнено документами щодо гарантій та інформації про будівельні роботи.

Так і не введено відповідальності за невиконання цих вимог.

Абзац 6 статті 10

Рішення загальних зборів об’єднання доводяться до відома співвласників ініціатором загальних зборів у порядку, визначеному частиною двадцять шостою статті 6 цього Закону, або в іншому порядку, визначеному загальними зборами об’єднання

Абзац 6 статті 10

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане співвласникам під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Прибрано термін “оприлюднюється”. Тепер рішення доводяться до співвласників особисто.

Можливе встановлення рішенням зборів “альтернативного способу” повідомлення про рішення зборів, ніж описані в Законі.

Немає Абзац 12 статті 10

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Виключено. Це описано у ст. 6 з доповненням про види сумісної власності. Тут воно було повторенням.
Абзаци 13-16 статті 10

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах, ніж передбачено частинами чотирнадцятою та п’ятнадцятою статті 6 цього Закону.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники, які разом мають більше половини загальної кількості голосів усіх співвласників (крім випадків, якщо законом та/або статутом об’єднання встановлена більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення). Статутом об’єднання може бути встановлена інша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з окремих питань. Забороняється встановлювати у статуті об’єднання кількість голосів, необхідну для прийняття рішення, менше ніж 50 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників та більше ніж 75 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників (а для прийняття рішення з питань обрання органів управління об’єднання, зміни форми управління, встановлення та зміни розмірів внесків/платежів, затвердження кошторису – більше ніж 67 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників), крім випадків, передбачених цим Законом.

Рішення загальних зборів об’єднання про відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами вважаються прийнятими, якщо за них проголосували співвласники, які разом мають більше ніж 75 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів “за” або “проти”, встановленої частинами чотирнадцятою та п’ятнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах”

Абзаци 13-16 статті 10

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, – більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів “за” або “проти”, встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів “за” не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”).

Встановлено конкретні граничні відсотки для прийняття певних рішень (50% – 75%).

Вводиться пряма заборона на рішення за які проголосувало менше 50%.

Щодо розмірів внесків, членів правління, обрання управителя, кошторису тощо – не більше ніж 67%

Для відключення від централізованих комунальних послуг – чітко зазначено більше 75%

Абзац 4 частини 1 статті 14

знайомитися з протоколами установчих та загальних зборів (крім конфіденційної інформації про фізичних осіб), власними листками опитування, зведеною інформацією про результати голосування кожного із співвласників (крім конфіденційної інформації про фізичних осіб), а також за власний рахунок робити з них виписки і копії та отримувати їх копії в електронній формі

Абзац 4 частини 1 статті 14

знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

Заборона надання співвласникам інформації про голоси інших співвласників (“крім конфіденційної інформації про фізичних осіб”). Тобто, лише загальна частина протоколу та загальні результати голосування. 

Уточнено, що копії з таких “витримок” з протоколу виконується за власний рахунок співвласника.

частину першу статті 29 після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту: “умисній втраті чи втраті з необережності або знищенні оригіналів протоколів загальних зборів об’єднання, листків опитування, договорів та інших документів щодо діяльності об’єднання; ненаданні співвласникам інформації, передбаченої цим Законом”. Не було Встановлено додаткові підстави відповідальності
Установити, що на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом одного року з дня його припинення чи скасування на місцевості, що входить до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій, правління об’єднання має право самостійно (без рішення або погодження загальних зборів об’єднання):1) приймати рішення про реконструкцію та/або ремонт, у тому числі капітальний, багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією, за рахунок коштів і майна об’єднання, отриманих для таких цілей як безоплатна безповоротна (у тому числі грантова) допомога від фізичних, юридичних осіб, територіальних громад, держави Україна, іноземних держав та міжнародних організацій. Така реконструкція та/або ремонт не повинна передбачати: зміну функціонального призначення об’єкта або його складових частин, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення); зміну кількості поверхів об’єкта; формування нових або зникнення існуючих складових частин будівлі, споруди, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення); 2) укладати договори про отримання об’єднанням безоплатної безповоротної допомоги на реконструкцію та/або ремонт багатоквартирного будинку (квартир, нежитлових приміщень, спільного майна багатоквартирного будинку); 3) укладати договори, необхідні для виконання робіт, визначених підпунктом 1 цього пункту, за умови що загальна сума за такими договорами не перевищуватиме суми коштів та вартості майна, отриманих для таких цілей як безоплатна безповоротна (у тому числі грантова) допомога від фізичних, юридичних осіб, територіальних громад, держави Україна, іноземних держав та міжнародних організацій, та залишку коштів резервного фонду об’єднання.  Повноваження правління, передбачені цим пунктом, можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів об’єднання”; Не було Встановлено тимчасові додаткові права Правління
Закон України №417 “Про особливості здійснення права власності”
Поточна редакція Було раніше Коментар
Частина 5 статті 5

5. Замовник будівництва, колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком або його обслуговування/утримання, протягом 30 календарних днів з дня направлення відповідного звернення особою, уповноваженою співвласниками багатоквартирного будинку, забезпечує передачу співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом порядку:

одного комплекту проектної документації на будівництво та іншої технічної документації на багатоквартирний будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

інформації та документів щодо діючих гарантійних зобов’язань стосовно будівельних робіт, виконаних під час будівництва та експлуатації багатоквартирного будинку, включаючи термін дії гарантійних зобов’язань, відомості про виконавця робіт, обсяг гарантійних зобов’язань тощо.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок, визначеної абзацами другим і третім цієї частини, замовник будівництва, колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком або його обслуговування/утримання, протягом шести місяців з дня направлення відповідного звернення особою, уповноваженою співвласниками багатоквартирного будинку, відновлює її за власний рахунок та передає особам, визначеним абзацом першим цієї частини

5. Замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати паспорт об’єкта будівництва та один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом порядку. У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, паспорт об’єкта будівництва та примірник технічної документації на будинок передаються управителю, якщо його обрано відповідно до закону. Введено поняття колишнього балансоутримувача та особи що здійснювала управління.

Встановлено термін в 30 днів (раніше не було).

Уточнено перелік документації.

Повністю ідентично формулюванню внесеному в ЗУ №2866 “Про ОСББ”. 

Тепер між ними немає різниці

Пункт 5 частини 1 статті 6

5) знайомитися з протоколами зборів співвласників (крім конфіденційної інформації про фізичних осіб), власними листками опитування, зведеною інформацією про результати голосування кожного із співвласників (крім конфіденційної інформації про фізичних осіб), а також за власний рахунок робити з них виписки і копії та отримувати їх копії в електронній формі

5) ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії; Повністю ідентично формулюванню в ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Заборонено ознайомлюватись з тим, як проголосувув той чи інший співвласник. Тільки загальні результати голосувань.

Уточенно, що копії з таких “виписок” з протоколів виконуються за рахунок співвласника

Підпункт 5 пункту 2 статті 10

5) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

5) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт; Виключено слова “технічного переоснащення”.

Для чого і що це таке поки незрозуміло.

Відокремлено в пункт 4 статті 10

4. Збори співвласників у прийнятих в експлуатацію новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення, загальна площа яких становить більше половини загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Абзац другий пункту 3 ст.10

Збори співвласників у прийнятих в експлуатацію новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Вказується, що право власності для проведення зборів, має бути оформлено на квартири та приміщення де саме площа становить більше половини, а не на кількість квартир та приміщень
Пункт 5 статті 10

5. Збори співвласників приймають рішення з питань порядку денного з можливістю їх обговорення.

Не було Незрозуміле формулювання.

Мабуть мається на увазі, що учасники зборів повинні мати можливість обговорити питання перед тим як прийняти рішення. Але це лише здогадки

Пункт 6 статті 10

6. За технічної можливості може бути організовано участь у зборах співвласників окремих співвласників (їх представників) (за їхнім бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. Голосування таких співвласників (їх представників), крім голосування за обрання голови зборів, здійснюється шляхом заповнення ними листків опитування.

Не було Вводиться можливість проведення зборів в режимі відеоконференції.

За голову зборів голосують лише присутні “офлайн”.

Повністю ідентичне формулюванню в ЗУ № 2866 “Про ОСББ”

Пункт 7 статті 10

7. Повідомлення про проведення зборів співвласників направляється ініціатором зборів співвласників не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зборів. Повідомлення в письмовій формі надається кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилається рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника до ініціатора зборів співвласників, отриманою не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення зборів співвласників, повідомлення про проведення зборів співвласників надсилається такому співвласнику на іншу поштову адресу або на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій, зазначених у такій заяві.

Був пункт 4 статті 10

4. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

Прибрано вимогу розміщення оголошення про збори в загальнодоступному місці. Це тепер необов’язково, але і не заборонено.

Вводиться використання “альтернативних засобів комунікації” зі співвласником на підставі заяви співвласника, яка може бути в т.ч. в електронному вигляді.

Повністю ідентичне формулюванню в ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 8 статті 10

8. У повідомленні про проведення зборів співвласників повинна міститися інформація про:

1) ініціатора зборів співвласників;

2) дату, час та місце проведення зборів співвласників;

3) порядок денний зборів співвласників;

4) наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників у зборах співвласників дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї.

До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що розглядатимуться на зборах.

Був пункт 5 статті 10

5. Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

Додано обов’язкове зазначення наявності чи відсутності можливості проведення зборів у режимі відеоконференції.

Повністю ідентичне формулюванню в ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 10 статті 10

10. Збори співвласників веде голова зборів. Рішення про обрання голови зборів приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у зборах дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Не було Вводиться “голова зборів”. Регламентується процес обрання голови зборів та порядок визначення голосів. Слід відмітити, що пристуні “онлайн” в обранні голови зборів не голосують.

Повністю ідентичне формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 11 статті 10

11. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки належної співвласнику площі квартири або нежитлового приміщення у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, крім випадків, визначених частинами десятою та чотирнадцятою цієї статті.

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної часткової власності, належна кожному співвласнику площа квартири або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки у праві спільної часткової власності.

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, для цілей цього Закону такі співвласники вважаються власниками рівних часток.

Не було. Частково про кількість голосів було в пункті 6 статті 10 Описано кількість голосів належну кожному співвласнику.

Описано методику визначення кількості голосів у співвласника для випадків, коли в квартирі/приміщенні більше одного власника. В т.ч. для спільної сумісної та спільної часткової власності. 

Спільна сумісна – без визначення часток належних кожному співвласнику.

Спілька сумісна – коли є чітко визначені частки кожного співвласника. Згідно ЦКУ.

Повністю ідентичне формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 13 статті 10

13. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень, визначених абзацами другим – сьомим цієї частини.

Рішення вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, з питань, зазначених:

1) у пункті 1 частини другої цієї статті, – у частині правочинів, що підлягають державній реєстрації відповідно до закону;

2) у пункті 5 частини другої цієї статті, – у частині проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, пов’язаних з:

відселенням осіб, які проживають у багатоквартирному будинку (крім випадків, якщо таке відселення необхідне для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій, пожеж, збройної агресії та інших надзвичайних ситуацій);

формуванням нових або зникненням існуючих складових частин будівлі, споруди, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення);

3) у пункті 8 частини другої цієї статті.

Абзац перший пункту 6 статті 10

6. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2, 3 і 9 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Змінено відсотки по площі необхідні для ухвалення рішень з 75% до 50%. Крім певних випадків. Перелік випадків наведено у статті. Для них встановлено норму у 75%

Повністю ідентично формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 14 статті 10

14. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 або більше відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків загальної кількості співвласників, крім рішень, визначених абзацами другим – сьомим цієї частини.

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували більш як 75 відсотків загальної кількості всіх співвласників, з питань, зазначених:

1) у пункті 1 частини другої цієї статті, – у частині правочинів, що підлягають державній реєстрації відповідно до закону;

2) у пункті 5 частини другої цієї статті, – у частині проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, пов’язаних з:

відселенням осіб, які проживають у багатоквартирному будинку (крім випадків, якщо таке відселення необхідне для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій, пожеж, збройної агресії та інших надзвичайних ситуацій);

формуванням нових або зникненням існуючих складових частин будівлі, споруди, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення);

3) у пункті 8 частини другої цієї статті.

Абзац другий п.6 ст. 10

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників, а рішення з питань, зазначених у пунктах 2, 3 і 9 частини другої цієї статті, вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків загальної кількості всіх співвласників.

Випадок, коли одна особа володіє більше ніж половиною загальної площі приведено у відповідність до попередньої статті. Збережено норму про використання загальної кількості співвласників замість площі.

Повністю ідентичне формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 15 статті 10

15. Рішення зборів співвласників оформлюється протоколом, який повинен містити відомості про:

1) ініціатора зборів співвласників;

2) дату, час, місце проведення зборів співвласників (у тому числі інформацію про технічні засоби електронних комунікацій, з використанням яких співвласники брали участь в установчих зборах дистанційно в режимі відеоконференції);

3) загальну кількість співвласників багатоквартирного будинку;

4) загальну площу квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;

5) кожного співвласника (його представника), який взяв участь у зборах співвласників, у тому числі дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, або письмовому опитуванні, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові співвласника та його представника (у разі представництва особи);

номер квартири або нежитлового приміщення;

загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

6) обраного голову зборів співвласників;

7) порядок денний зборів співвласників;

8) підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного зборів співвласників.

Протокол зборів співвласників підписує голова зборів співвласників.

Пункт 7 статті 10

7. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”), за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

Описано вміст протоколу зборів.

Є відмінності від типового протоколу зборів співвласників затвердженого Наказом Мінрегіону.

Обов’язкове зазначення інформації про проведення зборів в режимі відеоконференції, співвласників, що примали участь “онлайн”, голову зборів та інше.

Виключено варіант голосування “утримався”. Тільки “за” чи “проти”.

Типова форма протоколу вже не відповідає вимогам Закону. Очікуємо на зміну типового протоколу чи скасування Наказу про його затвердження.

Повністю ідентично формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 16 статті 10

16. Якщо в результаті проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано кількості голосів “за” або “проти”, встановленої частинами тринадцятою та чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах співвласників. Письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення зборів співвласників. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів “за” не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Абз. 1 п. 8 ст. 10

8. Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої частиною шостою цієї статті кількості голосів “за” або “проти”, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів “за” не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Встановлено термін в 45 днів для проведення письмового опитування. 
Пункт 17 статті 10

17. Письмове опитування проводиться ініціатором зборів співвласників та/або іншими співвласниками (за їхньою згодою), визначеними ініціатором зборів співвласників.

Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно.

Абз. 2-3 п.8 ст. 10

Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.

Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання – це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти “за”, “проти” або “утримався”. Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.

Незначущі зміни у формулюванні, хто може проводити письмове опитування.

Знову ж – відсутній варіант голосування “утримався”

Пункти 18-19 статті 10

18. Письмове опитування проводиться у письмовій та/або в електронній формі шляхом заповнення співвласниками листків опитування.

19. Кожний співвласник (його представник), який взяв участь у голосуванні під час проведення зборів співвласників або письмового опитування, заповнює листок опитування та підписує його власноруч або шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, із зазначенням результату голосування (“за” або “проти”).

Абз. 4-5 п. 8 ст. 10

Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання “так”, “ні” або “утримався”, особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.

Вводиться можливість проведення письмового опитування в електронній формі з використанням електронного підпису.

Знову ж – відсутній варіант “утримався”

Абз. 2 пункту 20 статті 10

Листки опитування, створені у формі електронних документів та підписані шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, зберігаються уповноваженою співвласниками особою на електронному носії інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на такому носії.

Відсутнє Вводяться вимоги щодо зберігання електронних листків опитування. 

Повністю ідентично формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ” в поточній редакції

Пункт 22 статті 10

22. Листок опитування повинен містити такі відомості:

1) дата опитування;

2) прізвище, ім’я, по батькові співвласника;

3) номер квартири або нежитлового приміщення;

4) загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

5) документ, що підтверджує право власності співвласника на квартиру чи нежитлове приміщення, або відомості, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності співвласника на квартиру чи нежитлове приміщення;

6) документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

7) питання до співвласника – пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти “за” або “проти”. Питання повинно бути чітко і зрозуміло сформульоване, що не допускає різних тлумачень;

8) відповідь співвласника “за” або “проти” щодо кожного питання окремо;

9) власноручний або електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, співвласника та особи, яка проводила опитування.

Не було Наведено опис вмісту листка опитування. Як паперового так і електронного.

Варіанти голосування тільки “за” чи “проти”, без “утримався”

Не визначено що вказувати в листку у разі відсутності реквізиту документу що підтверджує право власності окрім номеру запису про право власності чи реєстраційний номер об’єкта нерухомості

Пункт 26 статті 10

26. Протокол зборів співвласників з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує резолютивну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пункт 9 статті 10

9. Протокол зборів співвласників з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Тут все те ж саме. Але з появою електронних протоколів та листків опитування Порядок зберігання виконавчими комітетами не відповідає на питання як зберігати ці електронні протоколи та листки опитування. Що, в свою чергу, веде до непорозумінь з органами місцевого самоврядування.

Тож, слід очікувати на зміну цього Порядку

Пункт 27 статті 10

27. Повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення із зазначенням результатів голосування з кожного питання не пізніше 15 календарних днів з дня проведення зборів співвласників або завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування (у разі його проведення), надаються в письмовій формі кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилаються рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення надсилаються йому на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій за контактними даними, зазначеними у заяві. У такому разі надання такому співвласнику або надсилання йому рекомендованим листом повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення не вимагається.

Пункт 10 статті 10

10. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

Змінено термін повідомлення з 10 до 15 днів. Також змінено формулювання щодо настання факту “прийняття рішення”. Уточнено, що або з дня проведення зборів, або з дня завершення терміну проведення письмового опитування (45 днів).

Дозволяється направляти співвласникам повідомлення про прийняті рішення “альтернативними каналами комунікації” на підставі заяви такого співвласника.

Направлення повідомлення рекомендованим листом чи особисто під підпис при використанні “альтернативних каналів” не вимагається.

Повністю ідентичне формулюванню ЗУ №2866 “Про ОСББ”

Пункт 29 статті 10

29. За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень стосовно спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (власники квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під’їзді або секції багатоквартирного будинку, тощо), за умови що при цьому не порушуються права інших співвласників, можуть бути передані цій групі співвласників (крім рішень щодо вчинення правочинів стосовно розпорядження спільним майном, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації). Рішення щодо спільного майна приймаються зборами такої групи співвласників та доводяться до її відома у порядку, передбаченому цією статтею. Рішення зборів групи співвласників є обов’язковими для такої групи співвласників та виконуються за її рахунок. Рішення зборів групи співвласників у письмовій формі доводяться до відома управителя не пізніше 15 календарних днів з дня проведення зборів групи співвласників або завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування (у разі його проведення), а до відома інших співвласників – у спосіб, визначений зборами співвласників у рішенні щодо передачі таких повноважень.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо). Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 або більше відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзду, секції багатоквартирного будинку тощо), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості власників усіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзду, секції багатоквартирного будинку тощо).

Пункт 12 статті 10

12. За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень стосовно спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (співвласники квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під’їзді або секції багатоквартирного будинку, тощо), за умови що при цьому не порушуються права інших співвласників, можуть бути передані цій групі співвласників. Такі рішення стосовно спільного майна приймаються зборами зазначеної групи співвласників у порядку, передбаченому частинами четвертою – шостою, восьмою – одинадцятою цієї статті.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо). Якщо одна особа є власником квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників усіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо).

Уточнено що реалізація рішення групи співвласників виконується за рахунок цієї групи. 

Також обмежуються рішення щодо правочинів, що вимагають нотаріального посвідчення чи держреєстрації.

Встановлено термін доведення до відома управителя про такі рішення – 15 днів.

Приведено у відповідність з іншими пунктами статті щодо строків опитувань та способів повідомлення співвласників.

Абзац 2 пункту 5 статті 11

Управитель протягом одного місяця з дня підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати під власноручний підпис або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом управителя. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника примірник договору в електронній формі надсилається йому на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій за контактними даними, зазначеними у заяві. У такому разі надання такому співвласнику або надсилання йому рекомендованим листом примірника договору не вимагається

Абзац 2 п.5 ст. 11

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом управителя.

Доповнено можливістю використання “альтернативних каналів зв’язку” за попередньою заявою співвласника. В т.ч. складеної у формі електронного документа. Тобто завіреною електронним підписом співвласника.

Не зазначається чи можна використовувати для цього ту заяву, що була подана для повідомлення про проведення загальних зборів, чи на кожен такий вчинок потрібна окрема заява.

Тож, тут можуть бути подвійні тлумачення.

Стаття 13 доповнена

“51. Установити, що на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом одного року з дня його припинення або скасування на місцевості, що входить до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій, управитель має право самостійно (без рішення або погодження зборів співвласників):

1) приймати рішення про реконструкцію та/або ремонт, у тому числі капітальний, багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією, за рахунок коштів і майна співвласників, отриманих для таких цілей як безоплатна безповоротна (у тому числі грантова) допомога від фізичних, юридичних осіб, територіальних громад, держави Україна, іноземних держав та міжнародних організацій. Така реконструкція та/або ремонт не повинні передбачати:

зміну функціонального призначення об’єкта або його складових частин, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення);

зміну кількості поверхів об’єкта;

формування нових або зникнення існуючих складових частин будівлі, споруди, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення);

2) укладати договори про отримання безоплатної безповоротної допомоги на реконструкцію та/або ремонт багатоквартирного будинку (квартир, нежитлових приміщень, спільного майна багатоквартирного будинку);

3) укладати договори, необхідні для виконання робіт, визначених підпунктом 1 цього пункту, за умови що загальна сума за такими договорами не перевищуватиме суми коштів та вартості майна, отриманих для таких цілей як безоплатна безповоротна (у тому числі грантова) допомога від фізичних, юридичних осіб, територіальних громад, держави Україна, іноземних держав та міжнародних організацій.

Кошти безоплатної безповоротної допомоги на реконструкцію та/або ремонт багатоквартирного будинку управитель зобов’язаний за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, зарахувати на окремий банківський рахунок, відкритий відповідно до частини третьої статті 18 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Такі кошти є власністю співвласників багатоквартирного будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням.

Управитель не має права стягувати із співвласників додаткові кошти на реконструкцію та/або ремонт багатоквартирного будинку (квартир, нежитлових приміщень, спільного майна багатоквартирного будинку), якщо співвласники в установленому цим Законом порядку не приймали рішення про відповідні роботи (заходи) та витрати і джерела їх фінансування.

Повноваження управителя, передбачені цим пунктом, можуть бути достроково припинені за рішенням зборів співвласників”.

Не було Вводяться тимчасові додаткові повноваження управителя щодо відновлювальних робіт, у разі пошкодження будинку

* в таблиці наведені зміни, які є значущими на погляд автора статті. Інші положення які, на погляд автора, не змінюють суті законів або змінюють несуттєво в таблиці не наведені.

 

Тож, з вищенаведеної таблиці можна побачити, що більшість вимог та формулювань, що стосуються одних і тих же процесів в Законі України №2866 “Про ОСББ” та в Законі України №417 “Про особливості здійснення права власності”, приведені у відповідність один до одного. Тепер ці положення ідентичні. І це добре, т.як не виникає подвійних тлумачень. Але, поряд з цим, введно деякі положення, що допускають ці подвійні тлумачення, і тому підлягають уточненню в наступних нормативно правових актах чи роз’ясненнях Мінрегіону. На що і очікуємо. А до тих пір залишається лише “набивати шишки”.

А поки розглянемо особливості “онлайн” зборів та голосувань.

Проведення зборів та голосування в “онлайні”. Особливості.

Організація проведення зборів

І вже тут є відмінність від попередньої редакції. Якщо раніше необхідно було попереджувати співвласників про проведення зборів не пізніше ніж за 14 днів, то в поточній редакції цей термін зменшено до 10 днів. Календарних днів. Вимоги щодо ініціативної групи не змінились – мінімум 3 особи.

При цьому надається можливість проведення зборів в режимі відеоконференції, там також є нюанси, але про них нижче. Відповідно, в повідомленні про проведення зборів має бути зазначено про таку можливість та інформацію щодо засобів такої відеоконференції та підключення до неї. Також, з нововведень, те, що повідомлення про проведення зборів тепер має надсилатися особисто кожному співвласнику. При чому уточнюється, що таке повідомлення вручається особисто під власноручний підпис або направляється рекомендованим листом на адресу квартири чи приміщення, що належить співвласнику в цьому будинку. Або на іншу адресу або електронну адресу (е-пошту) чи, тут важливо: “з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій”. Тобто, дозволяється надсилати повідомлення про проведення зборів на Viber співвласнику, чи інший месенджер. Це вважатиметься повідомленням. Але для цього співвласник повинен написати письмову заяву до “ініціатора установчих зборів”, де буде зазначено яким саме засобом надсилати йому повідомлення (інша фізична адреса, електронна адреса з зазначенням самої адреси, повідомлення в той чи інший месенджер з зазначенням номеру телефону чи акаунту в месенджері тощо). Ця заява може бути складена у вигляді електронного документу.

Але тут є декілька нюансів:

  1. Чітко не прописано як саме направляти заяву, якщо вона складена у вигляді електронного документу. Найпростіше – це на електронну пошту. Але яку? Якщо ініціатор зборів – правління ОСББ – то тут більш менш зрозуміло, у ОСББ може бути офіційна електронна пошта. А якщо ініціатор – ініціативна група, то що вважати офіційною електронною адресою? На цей випадок чіткої відповіді немає. Але і заборон немає. Отже, можна використовувати е-пошту одного з членів ініціативної групи або новостворену е-пошту спеціально для такого листування. Про що заздалегідь попередити співвласників;
  2. Текст цього абзацу сформульовано так, що таке “альтернативне” повідомлення є доповненням до основного, що надсилається на адресу співвласника в цьому будинку, і не виключає його. Якщо в подальшому, при розсиланні результатів голосування прямо сказано, що рекомендований лист чи особисте вручення під підпис, при такому “альтернативному” повідомленні не вимагається, то тут, при повідомленні про проведення зборів такого уточнення немає. Виходить, що все одно необхідно направити рекомендованого листа на адресу в цьому будинку, і додатково – через зазначену в письмовій заяві “альтернативний спосіб”;
  3. Заява про “альтернативні канали зв’язку” зі співвласником має бути подана до ініціатора зборів не пізніше ніж за 15 днів до самих зборів. І це при тому, що саме повідомлення має бути надіслано не пізніше 10 днів. Тобто, співвласник має знати раніше ніж за 10 про проведення зборів, щоб встигнути подати заяву.

З першого погляду здається, що цей ребус не може бути розв’язаним. Можливо так і є. Але, ще раз проаналізувавши вищенаведене, можна дійти висновку, що процес організації зборів може бути наступним. Ініціативна група (або правління) вирішує провести збори і повідомляє заздалегідь усіх співвласників, задовго до дати самих зборів, і навіть, до моменту настання тих 10 днів, коли мають бути розіслані повідомлення. Це займе більше часу, але це дасть змогу попередити співвласників, що будуть збори і надати їм електронну адресу для приймання заяв щодо “альтернативних каналів зв’язку”. Співвласники зможуть, за необхідності скласти заяви та направити їх на цю адресу, або написати її власноруч та принести особисто чи рекомендованим листом. І після цього призначити дату самих зборів не раніше ніж через 10 днів, як того вимагає Закон. 

І це, мабуть, єдиний спосіб забезпечити дотримання усіх вимог Закону щодо організації зборів. Також, в цей “підготовчий” період можна обговорити і сам засіб забезпечення “віддаленої” участі, який буде зручний для усіх учасників.

Збори в “онлайні”

Отже, Закон говорить “За технічної можливості може бути організовано участь в установчих зборах окремих співвласників (їх представників) (за їхнім бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. ” Тут йдеться ще не про голосування, а саме про участь у зборах. Але одразу ж момент – така “онлайн” участь дозволяється лише “окремим співвласникам”. Тобто, повністю проведення зборів в “онлайні” для усіх співвласників не прописане. Це підтверджується в подальшому тексті Закону, де сказано, що “Установчі збори веде голова зборів. Рішення про обрання голови зборів приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у зборах дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції”. Тут обмежуються можливість голосування за голову зборів тих співвласників, що присутні “онлайн”. Тобто, що для проведення зборів необхідно обрати голову, голову можуть обирати тільки присутні “офлайн” співвласники. А в ситуації, коли усі “онлайн” виходить, що за голову ніхто не може проголосувати, відповідно, збори відбутися не можуть.

Але, при цьому, ніде не говориться, яка мінімальна кількість співвласників мають бути присутні “офлайн”. Можливо таке, що для організації таких зборів в “офлайні” достатньо буде членів ініціативної групи або правління ОСББ (т.як порядок проведення установчих зборів застосовується і для проведення наступних чергових зборів), а усі інші будуть отими “окремими співвласниками”, що присутні “онлайн”. За голову зборів, в такому випадку, проголосують члени ініціативної групи або правління. Зазвичай і так на зборах головує хтось з них. Це може здатися не дуже правильним, але в поточних нормах законодавства не заборонене. Також, слід зауважити, що в цій редакції чітко прописано, що при обранні голови зборів, кожен з присутніх має лише один голос: “При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності”. В попередній редакції це чітко не визначалось.

Сам процес проведення таких зборів описаний як “режим відеоконференції” з використанням “технічних засобів”. У якості таких “технічних засобів” цілком підійде ноутбук чи телефон з камерою та мікрофоном та встановленим додатком типу Zoom, Skype, GoogleMeet та взагалі будь-який месенджер, що підтримує режим групового відеозв’язку. Але тут виникає інше питання – як перевірити особу людини, що підключилася до такої відеоконференції? Що саме ця людина є співвласником. Насправді, і для проведення “офлайн” зборів це питання нічим не регламентовано. Зазвичай, співвласник просто показує паспорт при реєстрації на зборах і це вважається підтвердженням особи. Але не права власності. Процедура отримання переліку співвласників описана тут і вона вже відкатана. Отже маючи перелік співвласників залишається лише звірити особу людини, що реєструється для участі у зборах з наявністю її в такому переліку. В “онлайні” це може бути проведене тим же способом – демонстрацією паспорту на камеру для ініціатора зборів. Юристи тут висловлюють різні думки. Що це може порушити конфіденційність, що при такій демонстрації паспорт можуть побачити інші, сторонні особи, що неможливо встановити, що продемонстрований “документ” є справжнім, а не кольоровою роздруківкою та інше. Але насправді, усі ці “ризики” присутні і при проведенні “офлайн” зборів. Там також паспорт можуть побачити сторонні люди (особливо, коли такі збори проводяться у дворі будинку). Також неможливо визначити, що продемонстрований паспорт є справжнім, а не підробинм і т.д. Отже, вирішення цього моменту залишається на розгляді ініціатора зборів. 

Тут залишається ще один важливий момент: співвласники, що приймають участь “онлайн” в трактуванні Закону вважаються і є такими, що присутні на зборах, а отже це має бути відображене в протоколі зборів. Але голосують такі співвласники через заповнення листків опитування, вже після зборів: “Голосування таких співвласників (їх представників), крім голосування за обрання голови зборів, здійснюється шляхом заповнення ними листків опитування.” Відповідно на самих зборах вони не голосують. Виходить, що в протоколі слід відокремити тих співвласників, що присутні безпосередньо на зборах і тих, що приймають участь “онлайн” (дистанційно з використанням технічних засобів). Отже, підрахунок голосів по питанням порядку денного може бути здійснений лише після заповнення листків опитування співвласникам, що були присутні “онлайн”.

Ще одним нововведенням в процесі голосувань є відсутність варіанту “утримався” при голосуванні по питанням порядку денного. Залишились лише варіанти “за” та “проти”. Це слід враховувати при підготовці листків опитування та голосування. Загалом, такий варіант, мабуть, і не потрібен. Адже рішення вважається прийнятим, лише якщо за нього проголосували “за” необхідна більшість співвласників (50%, чи 75%, чи 67% в залежності від питання). А отже, в такому випадку, голоси “утримався” рівнозначні голосам “проти”. Адже, вони не є голосами “за”. Тому необхідність в варіанті “утримався” відпадає.

Голосування в “онлайні”

Процес заповнення листків опитування виконується власноручно та затверджується власноручним підписом або “шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, із зазначенням результату голосування (“за” або “проти”)”. Отже, листки опитування можуть бути у вигляді електронних документів, що підписані за допомогою електронного підпису співвласника. На таке опитування відводиться 45 днів з дня проведення зборів, замість 15, як було в попередній редакції. Що тут можна сказати? Що має бути створений листок опитування в електронному вигляді, в якому співвласник зазначає свій голос (“за” або “проти”, варіанту “утримався” вже немає), на який буде накладено його електронний підпис. Це може бути звічайний документ у форматі MS Word, MS Excel, або іншому вигляді за допомогою спеціалізованих програмних засобів (як наприклад “ОСББ 365” 🙂 ), що дозволить здійснити волевиявлення. Сам процес підписання не регламентується. Отже може бути проведений за допомогою будь-яких програмно-технічних засобів, що дозволяють накласти електронний підпис. Це може бути портал Дія, системи електронного документообігу, або “ОСББ 365” :). 

При підрахунку голосів враховуються голоси співвласників, що проголосували “офлайн” на зборах та листки опитування як паперові так і електронні. Вони мають однакову юридичну силу. Тут є важливий момент: для участі у такому голосуванні співвласник має бути зареєстрованим на зборах та бути на них присутнім в “онлайні”. Тоді, йому обов’язково має бути направлений листок опитування (в електронній формі, або власноручно за змоги) і його голос обов’язково має бути врахованим при підрахунку голосів. Якщо ж співвласник не був присутнім на зборах (“офлайн” чи “онлайн”), то його волевиявлення може бути здійснене лише, при відсутності достатньої кількості голосів співвласників, що приймали участь у зборах. Тобто, такого співвласника опитувати не обов’язково.

Підписані листки опитування “зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою на електронному носії інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на такому носії.” Значить, підписаний листок опитування має бути переданий правлінню або уповноваженій особі для зберігання. Фраза щодо “змоги перевірити їх цілісність на такому носії” регламентує не сам носій, а формат зберігання листків опитування. Під терміном “цілісність” мається на увазі наявність електронних підписів, що сертифікати цих підписів були чинними на момент підписання, і, відповідно, що підписаний документ не був змінений після його підписання. Це все забезпечується при накладенні електронного підпису. При такому підписанні створюється окремий “підписаний” зашифрований документ, що містить, сам початковий документ та інформацію про електронний підпис, де міститься інформація про підписанта та чинність його сертифіката підпису. І саме цей зашифрований файл і має бути переданий уповноваженій особі для збереження. А носій може бути будь-яким – флешка, CD-диск, хмарне сховище тощо. Згідно Закону “Про електронні документи та електронний документообіг”, “оригіналів електронного документу” може бути більше одного, тобто кожна його копія буде вважатися оригіналом.

Паперові та електронні листки опитування зберігаються правлінням чи уповноваженою особою.

Повідомлення про прийняті рішення

На відміну від попередньої редакції, в поточному Законі передбачається обов’язкове повідомлення співвласників про прийняті на зборах рішення. Таке повідомлення направляється ініціатором зборів особисто кожному співвласнику. Також, як і повідомлення про проведення зборів: або особисто під підпис, або на адресу квартири чи приміщення співвласника в цьому будинку, або через “альтернативний канал зв’язку”, якщо співвласник склав відповідну заяву, в якій зазначив такий “альтернативний канал зв’язку”. 

І ось тут, на відміну від повідомлення про проведення зборів, вже є приписка, що “У такому разі надання такому співвласнику або надсилання йому рекомендованим листом повідомлення про прийняті установчими зборами рішення не вимагається”. Тобто, повідомлення про результати голосування можна направити на “альтернативний канал зв’язку” і все.

Для цього відводиться не більше 15 календарних днів з дня проведення зборів або завершення строку завершення опитування (тих 45 днів з дня проведення зборів). Отже, максимальний термін підрахунку голосів та повідомлення про прийняті рішення становить не більше 60 днів. Майже два місяці. Але це максимальний термін. Відповідно, якщо всі процеси були завершені раніше – то і рішення будуть прийняті раніше. Не обов’язково чекати 45 днів після проведення зборів, щоб почати підрахунок голосів. Якщо опитані усі співвласники, що були присутні на зборах, в т.ч. “онлайн”, і їхніх голосів вистачає – то можна вважати рішення прийнятим, формувати протоколи та направляти співвласникам повідомлення про прийняті рішення.

Але залишається питання: чи для цього має бути окрема заява, чи можна використовувати ту, що була подана для повідомлення про проведення зборів?

Заборони цього, тобто, вимоги окремої заяви для повідомлення про результати зборів, Закон не містить. Отже, це не заборонено.

Підсумки

Закон остаточно ставить крапку у питанні можливості проведення електронних голосувань. Це можливо. Але разом з тим породжує інші питання пов’язані з цим процесом, чітких відповідей на яких немає, і, відповідно, стають можливими різні тлумачення. 

Як наприклад, якщо мова йде про установчі збори, то ніде не прописаний порядок приймання та перевірки таких електронних протоколів та електронних листків опитування державним реєстратором. Відповідно, можна провести збори в “онлайні”, провести електронне голосування, зібрати всі документи в т.ч. електронні, але при подачі всього цього до державного реєстратора виникне ситуація, коли державний реєстратор відмовиться приймати ці документи. Тому що він не буде розуміти, що йому робити з ними, як перевіряти, як приймати і взагалі як з цим поводитись. 

Для вирішення цього моменту має бути прийнятий якийсь Порядок, який опише весь процес подачі та перевріки електроних протоколів державним реєстратором. Можливо це буде Постанова Кабміну, або інший документ. Наразі його немає. 

Крім того має бути змінена форма Типового протоколу зборів співвласників, туди має бути внесені пункти щодо співвласників, що приймають участь дистанційно. Можливо створений Типовий листок опитування. Можливо. 

А поки що, підсумовуючи зміни внесені цим Законом, можна сказати, що попереду у нас шлях спроб і помилок, нових нормативно-правових актів та іншого, і в результаті цього буде виведена якась “усталена практика”, якою і будемо керуватись далі.

Підписуйтесь також на Youtube-канал, щоб завжди бути в курсі актуальних питань.

 

Користуйтеся веб-сервісом “ОСББ 365” та завжди будьте в курсі всіх витрат вашого об’єднання. Подробиці у відео: https://www.youtube.com/watch?v=utp5L-mf7ME

Реєструйтеся вже зараз та отримуйте 90 днів БЕЗКОШТОВНОГО користування: https://osbb365.com/ua/

0 Коментарів

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*